xts + Góra Kalwaria 2007 + Powered by Web Page Maker V2Stowarzyszenie "Społeczna Inicjatywa Młodych"
..............................................................................................................

Stowarzyszenie powstało w kwietniu 2006 roku.

Celami Stowarzyszenia są:
1) Upowszechnianie wartości chrześcijańskich w życiu publicznym.
2) Promocja idei zdrowego społeczeństwa.
3) Dbanie o rozwój fizyczny społeczeństwa, szczególnie młodzieży.
4) Działania mające na celu ochronę i promocję środowiska naturalnego.
5) Pomaganie osobom ubogim, bezdomnym, samotnym mającym problem z przystosowaniem się do społeczeństwa, zagrożonych wykluczeniem społecznym.
6) Propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego.
7) Zapoznawanie się z dorobkiem kultury narodowej i twórcze zaangażowanie się w rozwój życia kulturalnego.
8) Upowszechnianie znajomości problemów życia publicznego.
9) Inicjowanie aktywności publicznej i wspieranie inicjatyw społecznych.
10) Pomaganie osobom niepełnosprawnym.
11) Praca wychowawcza wśród społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży mająca na celu propagowania zdrowego trybu życia bez nałogów.
12) Podejmowanie wszelkich właściwych działań dla dobra i ochrony dzieci i młodzieży pozbawionych opieki rodzicielskiej, uzależnionych oraz krzywdzonych przez rodzinę i otoczenie oraz innych dzieci, które z różnych względów takowej pomocy potrzebują.
13) Tworzenie kręgu osób życzliwych dzieciom i młodzieży.
14) Podejmowanie działań na rzecz rozwoju wiedzy ogólnej, specjalistycznej i kwalifikacji zawodowych.
15) Wspieranie innych podmiotów o podobnych celach statutowych i wspieranie nieformalnych grup młodzieżowych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) Organizowanie imprez kulturalnych, wspieranie zespołów i grup artystycznych.
2) Prowadzenie programów stypendialnych, organizowanie kursów, szkoleń, konkursów i innych działań mających na celu podniesienie poziomu wykształcenia, organizowanie pomocy w nauce, korepetycji, świadczenie pomocy w zakresie powstawania różnego rodzaju kółek zainteresowań.
3) Organizowanie obozów, wycieczek, kolonii, rajdów turystycznych i krajoznawczych.
4) Prowadzenie działalności charytatywnej, a w szczególności organizowanie ośrodków pomocy społecznej, zbiórek publicznych, usług opiekuńczych, dożywiania, różnorodnych form wypoczynku, imprez dla ludzi ubogich i samotnych.
5) Prowadzenie świetlic i placówek opiekuńczo-wychowawczych.
6) Prowadzenie poradnictwa prawnego, psychologicznego i pedagogicznego.
7) Prowadzenie działań mających na celu promocję naturalnego środowiska i edukację ekologiczną poprzez organizowanie odczytów, prelekcji, szkoleń, imprez angażujących dzieci w działania proekologiczne, wspieranie badań nad przyrodą, walka ze zjawiskiem zaśmiecania, zwłaszcza na obszarach leśnych, opieka nad zwierzętami i ich ochrona, wspieranie akcji zalesiania.
8) Wspieranie działań władz samorządowych, szkół, organizacji młodzieżowych, społecznych i innych prowadzących do popularyzacji idei samorządności, działania na rzecz zwiększenia aktywności i mobilności społecznej.
9) Promocję zdrowego trybu życia, organizowanie drużyn, sekcji sportowych, a także imprez sportowych.
10) Organizowanie konkursów dotacyjnych.
11) Promowanie i organizacje wolontariatu.
12) Działalność wydawniczą.
13) Współpraca z innymi organizacjami o podobnych celach statutowych.